Skip to content

佛門淘寶

心如工畫師

內容簡介

心如工畫師 能畫諸世間五蘊悉從生 無法而不造
如心佛亦爾 如佛眾生然
應知佛與心 體性皆無盡 
若人知心行 普造諸世間 
是人則是佛 了佛真實性

下載

1280X1024 ( 679 次 )
1024X768 ( 576 次 )